WIEDZA

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem oraz ważnymi informacjami z zakresu dochodzenia odszkodowań.

Czym jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie to świadczenie przysługujące w przypadku szkód na osobie o charakterze niemajątkowym. Ma szczególne znaczenie, zwłaszcza w odniesieniu do najtragiczniejszych wypadków. Zasadniczą jego rolą jest kompensacja, czyli naprawienie krzywdy. Ma ono stanowić pewnego rodzaju złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego.

Przy precyzowaniu wysokości zadośćuczynienia należy wziąć pod uwagę m.in. długotrwałość leczenia i jego uciążliwość, rozmiar kalectwa, ewentualne oszpecenie, okres dochodzenia poszkodowanego do względnej sprawności czy ograniczenie w codziennym funkcjonowaniu, np. niemożność wykonywania pracy lub prowadzenia aktywnego trybu życia.

Co istotne, zadośćuczynienie ma charakter jednorazowy. Oznacza to, że co do zasady wypłacane jest tylko raz. Przy jego określeniu należy zatem uwzględnić wszystkie elementy krzywdy – czyli nawet te konsekwencje odniesionych w wypadku obrażeń, które mogą ujawnić się w przyszłości. Tylko w sytuacji, gdy nie dało się przewidzieć tych konsekwencji, poszkodowany ma prawo ubiegać się o przyznanie kolejnego świadczenia w przypadku ujawnienia się tzw. nowej krzywdy.

Zadośćuczynienie jest zatem świadczeniem bardzo zindywidualizowanym, a co za tym idzie, oszacowanie jego wysokości może stanowić pewien problem. W związku z tym, ubiegając się o jego wypłatę warto zwrócić się o pomoc do specjalistów, którzy precyzując należne poszkodowanemu roszczenia wezmą pod uwagę wszystkie istotne czynniki, mogące mieć wpływ na ich wysokość.

Poszkodowani, którzy zgłaszają do zakładu ubezpieczeń swoje roszczenia, często zamiennie używają terminów „zadośćuczynienie” i „odszkodowanie”. Tymczasem, pojęcia te znacznie się od siebie różnią. Warto zwrócić uwagę na ich zakres, by skutecznie dochodzić przysługujących sobie praw.

Odszkodowanie można zdefiniować jako równowartość szkody majątkowej, którą poniósł poszkodowany. Na szkodę majątkową składają się szkoda rzeczywista i utracone korzyści. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego są to więc wszelkiego rodzaju koszty, które pozostają w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, jeżeli są niezbędne i celowe. Konieczność ponoszenia tych niezbędnych wydatków ma prowadzić do poprawy stanu zdrowia, utrzymania tego stanu oraz jego niepogarszania.

Zadośćuczynienie natomiast stanowi formę rekompensaty pieniężnej za szkodę niemajątkową. Ma ono na celu załagodzenie przeżyć, związanych z cierpieniem psychicznym lub fizycznym, których doznała osoba pokrzywdzona. Określenie wysokości zadośćuczynienia nie zawsze jest proste – trudno jest przełożyć szkodę, jakiej doznała osoba ubiegająca się o zadośćuczynienie, dlatego  powinno ono odpowiadać rzeczywistym warunkom życia pokrzywdzonego. W związku z tym zadośćuczynienie powinno przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość dla osoby poszkodowanej, ale nie być na tyle wysokie, że jego wartość przewyższałaby wartość doznanej krzywdy.

Jak uzyskać zadośćuczynienie?

Warto pamiętać, że poszkodowany ma prawo ubiegać się zarówno o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, jak i o odszkodowanie. W sytuacji gdy dozna on w wypadku obrażeń ciała, może wystąpić do ubezpieczyciela m.in. o zwrot poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdów do placówek medycznych (czyli o odszkodowanie) oraz o wypłatę zadośćuczynienia. By mieć pewność, że ubezpieczyciel wypłaci wszystkie należne świadczenia, warto powierzyć swoją sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi. Specjaliści VOTUM S.A. szczegółowo przeanalizują dokumentację i zgłoszą do ubezpieczyciela wszystkie przysługujące poszkodowanemu roszczenia.

Walka o zadośćuczynienie nie zawsze jest prosta. Żeby uzyskać tego typu świadczenia, należy dokładnie i merytorycznie uzasadnić konieczność jego wypłacenia. W pismach do podmiotu odpowiedzialnego należy również opisać cierpienia, jakich doznał poszkodowany. Nie zawsze osoba, która uległa wypadkowi jest w stanie sama tego dokonać. W takim przypadku warto powierzyć walkę o zadośćuczynienie profesjonalnemu pełnomocnikowi.

Co to jest stosowne odszkodowanie?

Stosowne odszkodowanie to świadczenie określone w art. 446 § 3 k.c. Przysługuje najbliższym członkom rodziny w przypadku śmierci poszkodowanego. Przesłanką przyznania stosownego odszkodowania jest wykazanie znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej najbliższych członków rodziny zmarłego. Wypłacone stosowne odszkodowanie powinno w swoim założeniu zniwelować negatywne skutki natury ekonomicznej, które pojawiły się po śmierci osoby bliskiej.

Decydujące przy tym są zatem przede wszystkim kryteria finansowe, ale nie tylko. Kierując się orzecznictwem sądowym, uwzględnić należy również takie aspekty jak brak pomocy w wychowaniu i opiece nad dziećmi, brak wsparcia małżeńskiego i wzajemnej pomocy między małżonkami, brak pomocy w prowadzeniu firmy, rezygnacja z dotychczasowej pracy lub nauki, osłabienie energii życiowej przejawiające się w utracie chęci zarobkowania.

 

Istotne jest również ustalenie, komu przysługuje odszkodowanie. Przepis art. 446 § 3 k.c. posługuje się określeniem najbliższy członek rodziny, jednakże w prawie polskim nie odnajdziemy legalnej definicji rodziny czy też nawet najbliższego członka rodziny. Tym samym ustalając krąg osób bliskich należy odnieść się do orzecznictwa sądowego (np. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2005 r., sygn. akt IV CK 648/04), które wskazuje, iż pojęcie najbliższy członek rodziny należy rozumieć szeroko  i definiując pojęcie rodziny, można użyć następujących kryteriów: pokrewieństwo, małżeństwo, przysposobienie, powinowactwo, rodzina zastępcza i pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym.  Na podstawie ugruntowanej linii orzeczniczej można zaaprobować definicję rodziny jako najmniejszej grupy społecznej, powiązanej poczuciem bliskości i wspólności, osobistej i gospodarczej, wynikającej nie tylko z pokrewieństwa.

 

Dlatego też pokrewieństwo nie stanowi wyłącznego kryterium zaliczenia najbliższych członków rodziny w rozumieniu art. 446 § 3 kodeksu cywilnego, a zatem najbliższym członkiem rodziny w zależności od sytuacji niekoniecznie musi być najbliższy krewny. Istotne jest w tym miejscu wskazanie, iż na podstawie przytoczonego orzecznictwa można uznać, iż partnerzy związków konkubenckich de facto tworzą rodzinę a tym samym za najbliższych członków rodziny, którym należy się odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej, mogą zostać uznani konkubina i jej dzieci.

 

Należy jednak wskazać, iż w ramach stosownego odszkodowania nie podlegają wynagrodzeniu pieniężnemu same cierpienia moralne będące następstwem śmierci poszkodowanego. Zaspokojeniu roszczeń z tytułu cierpień po śmierci członka rodziny służy zadośćuczynienie za doznaną krzywdę dla najbliższych członków rodziny zmarłego poszkodowanego uregulowana w art. 446 § 4, który stanowi, iż sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Odszkodowanie powypadkowe a zwrot utraconych korzyści

Czy wiesz, że zgodnie z polskim prawem naprawienie szkody obejmuje nie tylko rekompensatę strat, które poniósł poszkodowany? Uwzględnione powinny być także korzyści, które mógłby on osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Co to oznacza dla Ciebie?

Przede wszystkim należy ustalić, jakie straty spowodował u Ciebie wypadek. Pamiętajmy przy tym, że uszczerbek majątkowy może mieć dwojaki charakter. Może on mieć postać:

 • straty rzeczywistej, której skutkiem jest zmniejszenie Twojego majątku;
 • utraconych korzyści – mamy z nią do czynienia, gdy z powodu danego zdarzenia (np. komunikacyjnego) nie powiększyłeś swojego majątku, a mogłeś się tego z dużym prawdopodobieństwem spodziewać.

Zasada pełnego odszkodowania powypadkowego

Właśnie dlatego odszkodowanie powinno uwzględniać oba te elementy. Jest to zgodne z tak zwaną zasadą pełnego odszkodowania. Zatem wyliczając wysokość odszkodowania powypadkowego należy uwzględnić także hipotetyczne korzyści, które mogłeś osiągnąć, ale WYPADEK Ci to uniemożliwił. Co zatem można uznać za utraconą korzyść?

Rodzaje szkody w postaci utraconych korzyści są bardzo zróżnicowane. Można do nich zaliczyć:

 • utratę możliwości podpisania kontraktu lub umowy, np. aktor który musiał po wypadku zrezygnować z kontraktu lub przedsiębiorca, którego uszkodzony pojazd nie pozwala na podjęcie zlecenia;
 • brak możliwości wykonanie dzieła, np. namalowanie obrazu, wykonanie rzeźby, wykonanie ogrodzenia, pomalowanie mieszkania;
 • wygaśnięcie kontraktu menadżerskiego, np. wobec niemożności wykonywania kontraktu przez okres dłuższy niż 2 miesiące, co wynika z klauzuli umownej;
 • utratę możliwości podjęcia zatrudnienia, pracy dodatkowej lub przyrzeczonej;
 • w wyjątkowych przypadkach – niemożność zawarcie „okazyjnej” umowy na zakup pojazdu, nieruchomości.

Jak ubiegać się o zwrot utraconych korzyści?

Dowodzenie utraconych korzyści zależy od ich rodzaju. Jako dowody służyć będą umowy (także przedwstępne), promesy, oświadczenia kontrahentów i inne dowody, które mocno uprawdopodobniają korzyść, której mógłbyś się spodziewać, gdyby nie wypadek. Chodzi o wszelkie dokumenty, które wskazują, że gdyby nie doszło do zdarzenia – uzyskałbyś określoną korzyść.

To bardzo istotne, aby ubiegając się o zwrot utraconych korzyści, wykazać z tak dużym prawdopodobieństwem, że doszło do takiej straty. Pamiętaj przy tym, że naprawienie szkody z tytułu utraconych korzyści ma zapewnić całkowitą kompensatę uszczerbku. Jednocześnie nie może  doprowadzić do nieuzasadnionego (bezpodstawnego) wzbogacenia. Masz zatem otrzymać kwotę, która nie jest ani większa, ani niższa od tej, jaką byś uzyskał, gdyby nie wypadek.

Jeśli jednak nie jesteś pewien, czy w Twoim przypadku można mówić o utraconych korzyściach lub potrzebujesz pomocy, by je wyliczyć i odpowiednio udokumentować – napisz lub zadzwoń do nas.

 

Co to jest kancelaria odszkodowawcza?

Kancelaria odszkodowawcza to jeden z podmiotów, zajmujących się dochodzeniem roszczeń w imieniu osób poszkodowanych w wyniku wypadku. Ustala podmiot, który jest zobowiązany do zapłaty, precyzuje i zgłasza roszczenia, a także inicjuje i przeprowadza negocjacje z ubezpieczycielem lub innym odpowiedzialnym podmiotem. W razie potrzeby prowadzi także postępowanie reklamacyjne i podejmuje wszelkie konieczne czynności aż do uzyskania ostatecznego stanowiska.

Dochodzą także praw poszkodowanego na drodze sądowej – wszczynają postępowanie, dokonują wszelkich niezbędnych czynności procesowych, a także dbają, by właściwie udokumentować stan faktyczny. Kancelarie odszkodowawcze dochodzą zazwyczaj zadośćuczynień, odszkodowań i rent.

 

Kogo reprezentuje kancelaria odszkodowawcza?

 

Kancelarie odszkodowawcze działają najczęściej w imieniu:

 • osób, które poniosły szkodę m.in. w wyniku wypadku komunikacyjnego, w pracy, w drodze do pracy, na terenie gospodarstwa rolnego lub na skutek błędu lekarskiego,
 • rodzin osób zmarłych w wypadku lub w jego wyniku będących w stanie wegetatywnym,
 • osób mających prawo wnioskować o środki znajdujące się na subkoncie ZUS lub OFE zmarłego członka rodziny,
 • osób poszkodowanych, którym wypłacono zaniżoną kwotę odszkodowania.

 

Śmiertelny wypadek a pomoc kancelarii odszkodowawczej 

 

Kancelaria odszkodowawcza może być niezwykle pomocna także w przypadku, gdy w rodzinie miał miejsce śmiertelny wypadek. Śmierć kogoś z najbliższych krewnych to z reguły ogromny cios dla całej rodziny. W takich sytuacjach dochodzenie należnego świadczenia nierzadko jest zbyt trudne i bolesne.

 

W tych przypadkach o wiele łatwiej jest zlecić prowadzenie postępowania specjalistom z kancelarii odszkodowawczych, którzy wiedzą, jakie czynności należy podjąć, jakie dokumenty i do kogo złożyć, potrafią także ocenić, o jakie świadczenia i z jakiego tytułu może ubiegać się rodzina zmarłego. Pracownicy kancelarii ze względu na doświadczenie w tego typu sprawach wyróżniają się także taktem i delikatnością. Nie tylko więc będą w stanie podjąć wszystkie konieczne czynności, ale także dokonają ich tak, by poruszać bolesne wspomnienia w możliwie najmniejszym stopniu.

Wypadek komunikacyjny a pomoc kancelarii odszkodowawczej  

 

Jeśli chodzi o wypadek komunikacyjny z winy innego kierowcy, pomoc kancelarii odszkodowawczych może okazać się nieoceniona. Z reguły to osoby, które odniosły obrażenia, muszą dopilnować wielu kwestii, żeby uzyskać odszkodowanie. Jeśli jednak doznały ciężkich urazów, poddają się leczeniu w szpitalu, są w śpiączce lub trauma związana z wypadkiem jest zbyt silna, nie są w stanie dokonać niezbędnych formalności.

 

Kancelarie odszkodowawcze to z reguły zespół doświadczonych i znających prawo oraz procedury osób, które wiedzą, kiedy i jakie działania należy podjąć, by uzyskać odszkodowanie. Pozwala to ofiarom wypadków na spokojnie i niezakłócone kontynuowanie terapii, podczas gdy specjaliści dochodzą od właściwego podmiotu należnych im świadczeń.

 

Warto również zauważyć, że osobom, które w związku z wypadkiem samochodowym poniosły szkodę, w wielu przypadkach przysługuje nie tylko zadośćuczynienie, ale także świadczenia innego typu, na przykład renta lub zwrot kosztów leczenia. Poszkodowany może nie zdawać sobie z tego sprawy, ale specjaliści z kancelarii odszkodowawczej na pewno zwrócą na to uwagę i pomogą w ich uzyskaniu.

Rola kancelarii odszkodowawczej w dochodzeniu odszkodowania      

 

 

Osoby, którym należą się odszkodowanie lub inne świadczenia, często nie potrafią ocenić, jaka powinna być ich wysokość ani do kogo dokładnie powinny się zgłosić. Analiza sprawy, oszacowanie wysokości roszczeń i wskazanie podmiotu, od którego możemy domagać się  zapłaty to pierwsza kwestia, w której może pomóc nam kancelaria odszkodowawcza. Co istotne, oprócz kwoty samego zadośćuczynienia doradca odszkodowawczy uwzględni także dodatkowe świadczenia, jeśli należą się osobie, która została poszkodowana. Może to być na przykład zwrot kosztów leczenia lub dojazdu do placówek medycznych.

 

Plusem kancelarii odszkodowawczych jest to, że często mają one na tyle rozbudowany zespół specjalistów, że są w stanie reprezentować poszkodowanego na każdym etapie postępowania. Sprawą będą się więc zajmować osoby prowadzące negocjacje, a także profesjonalni prawnicy.

Czy otrzymałeś odmowę wypłaty odszkodowania po wypadku?

Zaniżone odszkodowanie – co powinieneś wiedzieć?

Wśród stosowanych przez zakłady ubezpieczeń sposobów zaniżania wysokości odszkodowania, można wyróżnić: amortyzację części, stosowanie programów optymalizacyjnych, uzależnienie wypłaty odszkodowania od wykonania naprawy przez poszkodowanego oraz udokumentowania jej kosztów, wybiórcze i celowe dobieranie parametrów wpływających na wysokość kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu w celu kwalifikacji danej szkody jako całkowitej.

Wszystkie takie działania w efekcie dają zaniżone odszkodowanie. Poniżej prezentujemy skondensowane omówienie poszczególnych metod stosowanych przez ubezpieczycieli przy likwidowaniu szkody z ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

 

O co chodzi z tą amortyzacją?

 

Amortyzacja, czyli pomniejszanie wartości części stosowanych do naprawy o zużycie eksploatacyjne części uszkodzonych, generalnie jest wykluczona w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Zakłady ubezpieczeń nie respektują jednak powyższych rozstrzygnięć i ukrywają dokonanie amortyzacji. Robią to poprzez wprowadzenie w kalkulacjach napraw tzw. wskaźnik urealnienia.

 

Wskaźnik ten służy ubezpieczycielom wyliczeniu średniej ceny części zamiennej w oparciu o ceny nowych części. Jego wysokość ustalana jest arbitralnie i nie znajduje potwierdzenia w przedłożonych przez ubezpieczycieli dowodach. W ten sposób dokonywana jest w rzeczywistości amortyzacja części bez jednoczesnego wskazania jakiego rodzaju części poszkodowany mógłby zakupić po dokonaniu urealnienia, jakie podmioty są producentami części ujętych w kalkulacji kosztów naprawy, jak również od jakich producentów lub dostawców części oryginalnych poszkodowany mógłby zakupić oryginalne części po cenie niższej o 50%, 60% lub 70%. A taka praktyka może już oznaczać zaniżone odszkodowanie.

Części oryginalne czy zamienniki?

 

Zakłady ubezpieczeń stosują programy optymalizacyjne i wymuszają na poszkodowanych, aby podczas naprawy zostały zastosowane zamiast części oryginalnych – części alternatywne czyli tzw. zamienniki. Praktyka ta jest nieprawidłowa we wszystkich tych sprawach, w których uszkodzone części nie mają swoich odpowiedników w postaci części zamiennych lub też do danego modelu samochodu w ogóle nie występują na rynku zamienniki części oryginalnych. Ponadto jeżeli na rynku części motoryzacyjnych brak jest nowych części alternatywnych lub zamienniki te są bardzo trudno dostępne. Zatem poszkodowany nie ma możliwości zakupienia tych części, a zaniżone odszkodowanie w taki sposób nie pozwala na pokrycie faktycznie poniesionych kosztów naprawy uszkodzonego w wypadku auta.

 

Czy musisz wcześniej naprawić auto?

 

Zakład ubezpieczeń może także dążyć do zaniżenia odszkodowania poprzez uzależnianie jego wypłaty od faktu wykonania naprawy oraz udokumentowania poniesionych kosztów. Praktyka ta jest niezgodna z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego, zgodnie z którymi naprawa pojazdu nie warunkuje obowiązku naprawienia szkody. Jeśli zatem Twój ubezpieczyciel wymaga od Ciebie wcześniejszej naprawy – nie musisz się na to godzić.

 

Doszukiwanie się szkody całkowitej

 

W niektórych sytuacjach odszkodowanie zostaje obniżone po przez zawyżenie wartości naprawy. Ma to miejsce w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia tzw. szkody całkowitej. W takiej sytuacji zakłady ubezpieczeń celowo zawyżają koszty naprawy. Co ciekawe, stosują wtedy zupełnie odmienne kryteria niż te zastosowane przy tzw. szkodzie częściowej.

 

W takiej sytuacji nie są dokonywane żadne urealnienia cen części, stosowne są natomiast ceny nowych i oryginalnych części oraz materiałów. Nie są również wykorzystywane programy optymalizacyjne, a stawki za roboczogodzinę przyjmowane są w wysokości maksymalnych cen usług świadczonych przez Autoryzowane Stacje Obsługi. Zdarza się również, że dochodzi do zawyżenia ceny samego wraku. A to wszystko po to, by wypłacić poszkodowanemu jak najniższą kwotę odszkodowania.

 

Jeśli podejrzewasz, że podobne praktyki zostały zastosowane również w Twoim przypadku – napisz lub zadzwoń do nas. Zweryfikujemy dla Ciebie bezpłatnie działania ubezpieczyciela, u którego likwidowałeś szkodę.

Co to jest szkoda częściowa?

Szkoda częściowa to sytuacja, w której naprawa uszkodzonego auta jest możliwa i ekonomicznie uzasadniona. Szkodę częściową i całkowitą nieco inaczej definiuje się w zależności od tego, czy będzie ona likwidowana z ubezpieczenia OC sprawcy pojazdu, czy też z AC. Gdy pojazd został uszkodzony w wypadku komunikacyjnym, poza kwestią naprawy pojazdu należy zadbać o uzyskanie odpowiedniego odszkodowania, pozwalającego na pokrycie jej kosztów.

Szkoda częściowa – jak wyliczyć należne odszkodowanie?

 

Wielkość szkody częściowej ocenia się jako koszty naprawy pojazdu, a wypłacane odszkodowanie ma umożliwić przywrócenie auta do stanu poprzedniego (sprzed wypadku).

 

W praktyce, aby ustalić, czy naprawa jest ekonomicznie opłacalna, należy oszacować jej koszty oraz porównać je z wartością pojazdu. Doświadczenie pokazuje, że wartości te szacowane są w powszechnie dostępnych systemach eksperckich.

 

Szkoda częściowa likwidowana z OC sprawcy zdarzenia

 

Gdy Twoje auto zostało uszkodzone przez innego kierującego, skorzystaj z OC sprawcy wypadku, by uzyskać odszkodowanie. Jeśli  masz także polisę AC, możesz zlikwidować szkodę z własnego ubezpieczenia. Twój ubezpieczyciel odbierze należną kwotę od ubezpieczyciela sprawcy tzw. regresem.

Pamiętaj, że wypłacone odszkodowanie ma pokryć niezbędne i ekonomicznie uzasadnione  koszty naprawy pojazdu, przy uwzględnieniu cen występujących na lokalnym rynku. Niestety, często okazuje się, że przedstawiony przez ubezpieczyciela kosztorys nie pokrywa faktycznie poniesionych przez poszkodowanego wydatków. Jeśli tak się dzieje – warto sprawdzić czy odszkodowanie nie zostało zaniżone.

 

Sprawdź, czy otrzymałeś odpowiednio wysokie odszkodowanie

 

Zawsze masz prawo zweryfikować działania ubezpieczyciela, a gdy jest to potrzebne – odwołać się od jego decyzji. Nasze doświadczenie pokazuje, że warto takiej weryfikacji dokonać. Gdy jest to szkoda częściowa – możesz zgłosić dokumenty do darmowej analizy nawet do 3 lat od ostatniej decyzji ubezpieczyciela.

 

Dzięki temu przekonasz się, czy zakład ubezpieczeń we właściwy sposób przeprowadził postępowanie likwidacyjne. Możliwe jest także i to, że nie otrzymałeś wszystkich należnych Ci świadczeń odszkodowawczych, np. za utratę wartości handlowej pojazdu. Kancelaria odszkodowawcza również i to sprawdzi dla Ciebie.

 

Gdy ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania

Zasadniczo zakład ubezpieczeń musi wypłacić odszkodowanie w przeciągu 30 dni od zawiadomienia go o wypadku. Jednak w uzasadnionych przypadkach termin ten może być przesunięty.

Możliwe przesunięcie wypłaty odszkodowania

 

Wskazany wcześniej termin może być przesunięty w sytuacji, gdy nie ma możliwości na to, w tym terminie (tj. 30 dni) wyjaśnić wszystkie okoliczności niezbędne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania.

 

Z taką sytuacją będziemy mieli między innymi do czynienia wtedy,  gdy klient nie dostarczy wszystkich potrzebnych dokumentów. Jeśli tak się stało, to odszkodowanie powinno być przekazane klientowi w ciągu 14 dni od daty, kiedy – przy zachowaniu należytej staranności – wyjaśnienie okoliczności było już możliwe.

 

Ostateczny termin wypłaty odszkodowania

 

Jednak wypłata odszkodowania nie może przeciągać się w nieskończoność. Prawo reguluje także ostateczny termin, którego zakład ubezpieczeń przekroczyć nie może (a przynajmniej nie powinien). W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych przekazanie odszkodowania nie może nastąpić później niż w ciągu 90 dni od zawiadomienia o szkodzie.

 

Jeśli natomiast ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela zależy od toczącego się postępowania cywilnego bądź karnego, wypłacana jest tzw. kwota bezsporna. Jest to część odszkodowania, która jest oczywista. Musi być ona wypłacona przez zakład ubezpieczeń w ciągu 30 dni.

Jak się odwołać od decyzji ubezpieczyciela?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela to środek przysługujący osobom poszkodowanym, w przypadku gdy wysokość proponowanych świadczeń jest wobec uprawnionego niewystarczająca lub została zaniżona przez ubezpieczyciela. Poszkodowany ma prawo wejść z zakładem ubezpieczeń w polemikę i domagać się zmiany jego stanowiska. Warto walczyć o wyższe odszkodowanie nawet wtedy, gdy wiąże się to z koniecznością wejścia na drogę sądową.W 2015 roku wprowadzono dodatkową procedurę reklamacyjną – od tego czasu mówi się o składaniu reklamacji, a nie odwołania.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w świetle nowych przepisów

 

Jak już wspomnieliśmy –  od 11 października 2015 r. osobie poszkodowanej przysługuje możliwość złożenia reklamacji. Reklamacja (czyli potocznie: odwołanie od decyzji ubezpieczyciela) może być złożona w formie pisemnej lub ustnej (np. podczas rozmowy telefonicznej). Dodatkowo jeśli ubezpieczyciel w decyzji wskazał możność złożenia reklamacji w formie elektronicznej, to można ją przesłać na wskazany przez niego adres e-mail.

 

Kiedy przysługuje odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

 

Od każdego stanowiska zakładu ubezpieczeń przysługuje możliwość złożenia reklamacji. Możemy złożyć ją zarówno od decyzji o zaniżonej wypłacie, jak i od decyzji odmownej. Każde odwołanie od decyzji ubezpieczyciela (tj. reklamacja), złożona przez osobę poszkodowaną lub jej pełnomocnika, musi zostać rozpoznane przez zakład ubezpieczeń.

 

Przed złożeniem reklamacji warto dokładnie przeanalizować otrzymane stanowisko i wystąpić do ubezpieczyciela o dokumentację, na podstawie której decyzja została wydana.

Jaki termin ma zakład ubezpieczeń na udzielenie odpowiedzi?

Ubezpieczyciel na obowiązek udzielenia odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania pisma. W szczególnie skomplikowanych sprawach odpowiedz na reklamację powinna być udzielono w terminie  60 dni od dnia jej złożenia.

Co jeżeli ubezpieczyciel nie odpowiedział na reklamację?

Jeżeli zakład ubezpieczeń nie udzieli odpowiedzi na reklamację w odpowiednim terminie, to będzie ona uważana za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta. W przypadku nie udzielenia  odpowiedzi w terminie, poszkodowanemu przysługuje możliwość złożenia wniosku o rozpoznanie sprawy przed Rzecznikiem Finansowym, który może nałożyć na zakład ubezpieczeń karę pieniężną.

Ile mamy czasu na złożenie reklamacji?

Termin na złożenie reklamacji  jest tożsamy z terminem przedawnienia się roszczeń o odszkodowanie. Od merytorycznego stanowiska ubezpieczyciela można się odwołać w terminie 3 lub 20 lat. Co do zasady odwołanie od decyzji ubezpieczyciela (tj. reklamację), można złożyć w terminie 3 lat, ale jeżeli roszczenia wynikają ze szkody powstałej na skutek przestępstwa (zbrodni lub występku), to na złożenie odwołania mamy 20 lat.

Warto przy tym pamiętać, że zgłoszenie roszczeń do zakładu ubezpieczeń lub złożenie zawiadomienia o zdarzeniu objętym ubezpieczeniem powoduje przerwanie biegu przedawnienia. Termin zaczyna biec na nowo od momentu gdy ubezpieczyciel zawiadomi nas na piśmie o odmowie lub przyznaniu odszkodowania.

Czy otrzymałeś odmowę wypłaty odszkodowania po wypadku?

Co do zasady ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od zawiadomienia go o szkodzie. Przed tym wydaje decyzję płatniczą, w której informuje o wysokości przyznanego odszkodowania wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy do poszkodowanego trafia odmowa wypłaty odszkodowania.

Jakie znaczenie ma decyzja ubezpieczyciela?

 

Decyzja ubezpieczyciela, niezależnie od tego, czy jest to uznanie roszczenie w całości, części, czy odmowa wypłaty odszkodowania nie zamyka drogi do uzyskania wyższej kwoty świadczenia za szkodę poniesioną w związku z zaistniałym zdarzeniem.

 

Taką szansę najprawdopodobniej stracisz, jeśli zawrzesz z zakładem ubezpieczeń ugodę.  Właśnie dlatego każdą przedstawioną przez ubezpieczyciela propozycję ugody należy przemyśleć i, w miarę możliwości, skonsultować ze specjalistą, który oceni, czy proponowana kwota faktycznie jest odpowiednia. Istnieje bowiem ryzyko, że wraz z podpisaniem ugody całkowicie zrzekasz  się roszczeń w zamian za zaniżone odszkodowanie!

 

Warto wiedzieć, że polskie prawo przewiduje podjęcie różnych działań, które prowadzić będą do ponownego rozpatrzenia sprawy przez ubezpieczyciela lub weryfikacji słuszności jego decyzji przez inne podmioty. Jednak z takim działaniem nie można czekać zbyt długo, gdyż Twoje roszczenie o odszkodowanie może ulec przedawnieniu.

 

Odmowa wypłaty odszkodowania – co z nią zrobić?

 

Jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, najbardziej radykalnym możliwym działaniem jest skierowanie sprawy do sądu. Oczywiście przedtem warto podjąć negocjacje z zakładem ubezpieczeń. Jednak w sytuacji, gdy ubezpieczyciel kwestionuje przebieg zdarzenia, podstawę prawną roszczenia lub wskazuje, że odpowiedzialny za szkodę jest inny podmiot – wystąpienie na drogę sądową to przeważnie jedyny sposób na skuteczne wyegzekwowanie roszczeń.

 

 

odmowa wypłaty odszkodowania

 

 

Trzeba jednak pamiętać, że postępowanie sądowe wiąże się z koniecznością wstępnego pokrycia kosztów sądowych (opłata od pozwu, ewentualne koszty opinii biegłego sądowego), a w razie oddalenia powództwa sąd może obciążyć poszkodowanego także kosztami procesu poniesionymi przez stronę przeciwną.

 

Jednak zwykle wystąpienie na drogę sądową warto poprzedzić merytoryczną reklamacją. Może ona być złożona w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej z uwzględnieniem szczególnych procedur przewidzianych przez ubezpieczyciela. Zakład ubezpieczeń musi udzielić na nią odpowiedzi w ciągu 30 dni lub, w szczególnie skomplikowanych przypadkach, 60 dni. Jeśli ten termin zostanie przekroczony, reklamację uważa się za rozpatrzoną pozytywnie.

 

Twoje prawa w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania

 

Jeżeli jednak złożenie reklamacji nie przyniesie rezultatu i odmowa wypłaty odszkodowania została podtrzymana – masz prawo, by złożyć skargę do Rzecznika Finansowego. Jeśli stwierdzi on, że zostały naruszone prawa lub interesy poszkodowanego, może on wskazać reklamującemu przysługujące mu prawa i środki działania, skierować sprawę do pozasądowego postępowania, zwrócić się do tego podmiotu o ponowne rozpatrzenie, a także zwrócić się o zbadanie sprawy do właściwego organu, w szczególności do Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prokuratury albo organów kontroli państwowej, zawodowej lub społecznej.

 

Nie zapominajmy także o możliwości polubownego zakończenia sporu na zasadach ogólnych, a więc poprzez skierowanie sprawy do mediacji, zawezwanie do próby ugodowej lub powierzenie rozstrzygnięcia sądowi polubownemu. Jednak w przypadku całkowitej odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, spowodowanej najczęściej brakiem uznania odpowiedzialności co do zasady, mogą one nie przynieść spodziewanego rezultatu.

 

Jak widać odmowa wypłaty odszkodowania wcale nie zamyka Twojej drogi do uzyskania świadczeń odszkodowawczych. Pamiętaj jednak, że niezależnie od rodzaju działania podjętego po odmownej decyzji ubezpieczyciela, należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie przygotowanie, by podjąć dyskusję z zakładem ubezpieczeń.

Odszkodowanie z OC sprawcy. Jak je uzyskać?

Odszkodowanie z OC sprawcy. Jak je uzyskać?

Przykre konsekwencje uczestnictwa w wypadku sprawiają, że myśl o odszkodowaniu jest nierzadko jedną z ostatnich, które zaprzątają głowę poszkodowanemu.

W pierwszej kolejności musi on przecież zatroszczyć się o bardziej istotne sprawy, jak np. podjęcie natychmiastowego leczenia czy przywrócenie uszkodzonego pojazdu do stanu sprzed kolizji.

 

Natomiast, gdy w wypadku ginie bliska osoba, na formalności związane z uzyskaniem świadczeń odszkodowawczych, najczęściej w ogóle nie ma miejsca.

Warto zwrócić się o pomoc do specjalistów

 

Właśnie w takich chwilach pomoc profesjonalisty okazuje się bezcenna. Specjalista pomoże uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Poinformuje o wszystkich przysługujących roszczeniach. Wyręczy nas w starciu z ubezpieczycielem, a gdy zajdzie taka konieczność – o przyznanie należnych świadczeń będzie również walczył na drodze postępowania sądowego.

Profesjonalne wsparcie od zaraz

 

W wielu przypadkach pomoc pełnomocnika już od pierwszych chwil po wypadku może mieć bardzo duży wpływ na ostateczny wynik postępowania odszkodowawczego. Zwłaszcza w przypadku zdarzeń, w których sprawca nie został ukarany mandatem na miejscu zdarzenia. Jeśli w sprawie wszczyna się dochodzenie, pomoc kancelarii odszkodowawczej, która może zapewnić poszkodowanemu również wsparcie w postępowaniu karnym jest niezwykle istotna.

 

Uczestnictwo w wypadku, w którym poszkodowany doznaje ciężkich obrażeń ciała sprawia, że bardzo ważną kwestią jest również możliwie szybkie uzyskanie środków pieniężnych na pokrycie często wysokich kosztów leczenia w specjalistycznych klinikach. Również w takiej sytuacji, pilne przystąpienie do postępowania pełnomocnika, pozwoli poszkodowanemu skupić się na sprawie najważniejszej – leczeniu powypadkowym. Uzyskaniem środków pieniężnych zajmie się specjalista.

 

O czym trzeba pamiętać, by uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy?

 

By móc starać się o wypłatę należnego odszkodowania, właściwe kroki należy podjąć już bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Warto zadbać o odpowiednie udokumentowanie okoliczności wypadku.
odszkodowania z oc sprawcy
Po wypadku lub kolizji drogowej pamiętaj, by:

 • wezwać policję jeśli jest to niezbędne,
 • uzyskać oświadczenie sprawcy zdarzenia,
 • zadbać o dokumentację zdjęciową z miejsca wypadku,
 • uzyskać w miarę możliwości oświadczenia świadków.

 

Skompletować należy również dokumentację, która potwierdzi rozmiar doznanej przez nas szkody. Zatem trzeba zgromadzić wszelką dokumentację medyczną, zaświadczenia lekarskie. Natomiast w przypadku szkód rzeczowych pomocna będzie m.in. dokumentacja zdjęciową oraz kosztorys.

 

Dopiero wtedy kolejnym krokiem jest ustalenie podmiotu, do którego skierujemy roszczenia. Po ustaleniu tego, kto powinien wypłacić świadczenia odszkodowawcze, można przystąpić do oszacowania ich wysokości.

 

Ważne jest, żeby zgłosić wszystkie przysługujące roszczenia. A to jak się okazuje, może przysporzyć wiele trudności. Poszkodowani często nie mają świadomości, tego jakie przysługują im prawa. Większość z nich kończy walkę z ubezpieczycielem po uzyskaniu jego decyzji. Z reguły przyjmują stanowisko zakładu ubezpieczeń za ostateczne i bardzo rzadko podejmują z nim polemikę. Może to sprawić, że ubezpieczyciel niesłusznie nie wypłaci należnego poszkodowanemu odszkodowania lub zaniży jego wysokość.

 

Jak widać, uzyskanie odszkodowania z oc sprawcy wypadku to wieloetapowe postępowanie. Na każdym jego szczeblu pomoc profesjonalnego pełnomocnika może nie tylko zaoszczędzić nam wiele czasu i nerwów, lecz również okazać się niezbędna.

Szkoda całkowita – czym jest i jak sobie z nią radzić?

Co to jest szkoda częściowa?

Szkoda całkowita ma miejsce, gdy całkowity koszt naprawy pojazdu jest wyższy niż wskazana w ogólnych warunkach ubezpieczenia wartość pojazdu. Każdy ubezpieczyciel może inaczej zdefiniować tę wartość, jednak zazwyczaj kształtuje się ona na poziomie kilkudziesięciu procent wartości pojazdu w dniu szkody.

 

Po wypadku komunikacyjnym, w którym został uszkodzony nasz samochód, musimy zmierzyć się z dwoma problemami. Przede wszystkim trzeba zadbać o naprawę auta, a także uzyskać od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia stosowne środki, które pokryją rachunek z warsztatu. Choć nie zawsze jest to proste, a co szczególnie ważne – także możliwe.  Jak można zakwalifikować szkodę w pojeździe, jaka jest następstwem wypadku, i jak ocenić, czy jest to szkoda całkowita czy częściowa? Odpowiadamy w poniższym artykule.

 

Szkoda całkowita w pojeździe – kiedy ma miejsce?

 

 

Jeśli bowiem naprawa pojazdu z OC sprawcy nie jest ekonomicznie uzasadniona, czyli jej koszty przekraczają wartość pojazdu sprzed wypadku, ubezpieczyciel uzna, że jest to szkoda całkowita i oszacuje wartość wraku.

 

 

W ramach odszkodowania zostanie nam wypłacona kwota, która jest różnicą wartości pojazdu nieuszkodzonego (czyli sprzed wypadku) i wartości wraku.

 

Szkoda rzeczowa – co to dokładnie znaczy?

 

 

Szkoda w pojeździe to bez wątpienia szkoda rzeczowa. Teoretycznie dochodzenie odszkodowania za uszkodzony pojazd powinno być łatwiejsze niż za szkodę osobową. Dużo łatwiej w tym przypadku o standaryzację i porównywanie dwóch różnych przypadków.

 

 

Mimo to nie oznacza to wcale, że likwidację szkody rzeczowej można zautomatyzować. Również w takich przypadkach bardzo ważne jest indywidualne spojrzenie na każdą sprawę. Warto przeanalizować także decyzję związaną z uznaniem szkody za całkowitą. Zwłaszcza że istnieje możliwość odwołania się od niej.

 

 

Jeśli po przeanalizowaniu kosztorysu naprawy oraz wycen wartości pojazdu sprzed i po wypadku, nie ma wątpliwości co do rodzaju szkody – czas zacząć działać.

 

 

Szkoda całkowita oznacza, że Twoje uszkodzone auto ma zostać wystawione na sprzedaż. To Ty sam decydujesz komu i za ile chcesz sprzedać wrak. W tym czasie warto już rozpocząć poszukiwanie nowego samochodu.

 

Szkoda majątkowa

 

 

Pamiętajmy także o możliwości zgłoszenia roszczenia z tytułu obniżenia wartości handlowej pojazdu w wyniku zdarzenia drogowego. Uszkodzone auto traci na wartości, dlatego dziś coraz częściej występuje się o tego typu świadczenia, a Wytyczne KNF mają to dodatkowo ułatwić.

 

 

Warto także mieć na uwadze prawo do wynajęcia auta zastępczego oraz możliwość zwrotu kwoty utraconych dochodów przedsiębiorstwa, związanych z pozbawieniem możliwości korzystania ze środka transportu, który uległ uszkodzeniu podczas wypadku.

 

 

Jeśli nie jesteś pewien, jakie świadczenia Ci przysługują – skontaktuj się z nami, dokonamy bezpłatnej analizy roszczeń. Dokumentację możesz nam przesłać również wtedy, gdy ubezpieczyciel już wypłacił Ci odszkodowanie. Ważne by od czasu wypadku nie minęły więcej niż 3 lata.

Dochodzenie odszkodowań, odzyskiwanie odszkodowań

Po wypadku dochodzenie odszkodowania to tylko jedna z kwestii, jaką musisz się zająć jako poszkodowany. Jeśli w zdarzeniu zostałeś w mniejszym lub większym stopniu ranny – bez wątpienia najważniejsze będzie dla Ciebie odzyskanie pełnej sprawności.

Warto jednak pamiętać, że czas rehabilitacji to także najlepszy okres, w trakcie którego najlepiej jest zebrać pełną dokumentację (m.in. medyczną), która pozwoli w późniejszym czasie uzyskać stosowne świadczenia od ubezpieczyciela.

Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy profesjonalisty w tym zakresie, a takim bez wątpienia jest VOTUM S.A. Dochodzenie odszkodowań (niektórzy mówią o tym „odzyskiwanie odszkodowań”) to dziedzina, w której jesteśmy liderem rynku.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc wywalczyć odszkodowanie

Nie nastawiaj się od razu na tzw. „odzyskiwanie odszkodowań”. Na początku należy ustalić, jakie świadczenia należą Ci się po wypadku. VOTUM S.A. oferuje bezpłatną analizę roszczeń. Wystarczy, że się z nami skontaktujesz – telefonicznie, mailowo lub wyślij poniżej swój numer telefonu. Już wtedy pomożemy Ci w zebraniu dokumentacji potrzebnej do dochodzenia odszkodowania.

Po przeanalizowaniu możliwości uzyskania odszkodowania i podpisaniu umowy, nasz specjalista zajmie się ustaleniem podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, określi jej wielkość i zgłosi w Twoim imieniu roszczenia.

odzyskiwanie odszkodowań

Doradca odszkodowawczy ma za zadanie dopełnić formalności oraz nadzorować zachowanie obowiązujących terminów. To on będzie również podejmował negocjacje z ubezpieczycielem. Jego zadaniem jest także każdorazowe weryfikowanie proponowanych przez zakład ubezpieczeń kwot z wysokością zgłaszanych roszczeń. Jednym zdaniem – od momentu podpisania umowy, dochodzenie odszkodowania dla Ciebie jest w jego rękach.

Tzw. „odzyskiwanie odszkodowań” na każdym etapie dochodzenia

Jesteśmy w stanie przejąć Twoją sprawę na różnym etapie postępowania. W ramach naszej grupy kapitałowej działa Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Sp.k. Dzięki temu, ewentualne skierowanie sprawy na drogę sądową odbędzie się płynnie. Z tej opcji korzystamy jednak dopiero wtedy, kiedy wykorzystamy wszystkie możliwości, jakie daje nam dochodzenie odszkodowań na etapie polubownym.

Skierowanie drogi do sądu będzie z Tobą konsultowane i takie rozwiązanie proponujemy tylko wtedy, gdy przyznane przez zakład ubezpieczeń świadczenia zostały zaniżone. Sprawa sądowa prowadzona jest przez sąd właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania. Co ważne – na każdej etapie postępowania możesz korzystać z pomocy specjalisty.

Gdzie znajdę pomoc w odszkodowaniach?

 

Gdzie znajdę pomoc w odszkodowaniach?

 

Pomoc w dochodzeniu odszkodowania oferują różne podmioty. Najbardziej wyspecjalizowane w tym zakresie są bez wątpienia kancelarie odszkodowawcze. W swojej działalności skupiają się one głównie na sprawach z tego zakresu. W związku z tym właśnie tam możemy znaleźć osoby z dużą wiedzą i ogromnym doświadczeniem z branży odszkodowawczej.

W taki sposób działają przedstawiciele różnych firm. Dlatego zanim zdecydujesz się na podpisanie umowy – warto sprawdzić dokładnie firmę oraz przedstawioną ofertę. Dobrym sposobem na weryfikację wiarygodności i profesjonalizmu kancelarii odszkodowawczej jest ustalenie tego, od jak dawna działa i ilu osobom już pomogła. Wtedy można mieć pewność, że oferowana przez nią pomoc w uzyskaniu odszkodowania jest na najwyższym poziomie.

Co bardzo ważne – z pomocy kancelarii odszkodowawczej można skorzystać na każdym etapie prowadzenia sprawy, zarówno podczas zgłaszania szkody, jak i na etapie odwoławczym lub sądowym.

Jeśli zatem nie jesteś zadowolony z przebiegu postępowania przed ubezpieczycielem lub masz wątpliwości odnośnie jego stanowiska – zawsze możesz przekazać swoją sprawę do darmowej analizy prawnej. Taką możliwość oferuje właśnie VOTUM S.A.

Paweł Śleboda - Przedstawiciel VOTUM S.A. tel. 507 759 582